نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 1397

سال 1397

سال 1397
اجرای دوره های قالیبافی  ویژه توانمندسازی دختران روستایی

اجرای دوره های قالیبافی ویژه توانمندسازی دختران روستایی

اجرای دوره های قالیبافی ویژه توانمندسازی دختران روستایی
آموزش زنان روستايي و عشايري با بهره گيري مربیان فنی و حرفه ای استان

آموزش زنان روستايي و عشايري با بهره گيري مربیان فنی و حرفه ای استان

آموزش زنان روستايي و عشايري با بهره گيري مربیان فنی و حرفه ای استان
بازدید جمعی از اعضای هیئت مدیره و رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی انجمن ام.اس امید زنجان از...

بازدید جمعی از اعضای هیئت مدیره و رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی انجمن ام.اس امید زنجان از...

بازدید جمعی از اعضای هیئت مدیره و رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی انجمن ام.اس امید زنجان از...
دی ان ان