نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 1396
سال 1396
سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
برگزاری کارگاههای کپسولی توسط مربیان مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران  الزهراء در دانشکده...
برگزاری کارگاههای کپسولی توسط مربیان مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران الزهراء در دانشکده...
برگزاری کارگاههای کپسولی توسط مربیان مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران الزهراء در دانشکده...
برگزاری اولین جشنواره غذایی به نفع انجمن اوتیسم استان به همت آموزشگاه صنایع غذایی شکلات
برگزاری اولین جشنواره غذایی به نفع انجمن اوتیسم استان به همت آموزشگاه صنایع غذایی شکلات
برگزاری اولین جشنواره غذایی به نفع انجمن اوتیسم استان به همت آموزشگاه صنایع غذایی شکلات
بازديد مسئولین  امور آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه کشور از مرکز آموزش فني و حرفه ای...
بازديد مسئولین امور آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه کشور از مرکز آموزش فني و حرفه ای...
بازديد مسئولین امور آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه کشور از مرکز آموزش فني و حرفه ای...
دی ان ان